Procedury instalacji, użytkowania i dezinstalacji Ge Jb968bkbb Profile 30 Electric Convection Ran

Instalacja, użytkowanie i dezinstalacja Ge Jb968bkbb Profile 30 Electric Convection Range jest łatwe i bezpieczne. Przed instalacją należy zapoznać się z instrukcją obsługi, aby upewnić się, że wszystkie wymagane prace elektryczne i instalacyjne zostaną wykonane poprawnie i zgodnie z wytycznymi producenta. Następnie należy podłączyć urządzenie do zasilania i doprowadzić dopływ gazu lub powietrza. Po podłączeniu urządzenia należy włączyć je i odczekać kilka minut, aż wyświetlacz zacznie wyświetlać informacje. Następnie należy nacisnąć przycisk „Start”, aby uruchomić proces pieczenia. Podczas użytkowania piekarnika należy przestrzegać wszystkich instrukcji i wskazówek producenta. Podczas dezinstalacji urządzenia należy wyłączyć zasilanie i odłączyć dopływ gazu lub powietrza. Następnie należy zdjąć osłonę urządzenia i odłączyć wszystkie przewody. Po usunięciu piekarnika z kuchni należy złożyć wszystkie części i udać się do sklepu, aby odebrać zwrot.

Ostatnia aktualizacja: Procedury instalacji, użytkowania i dezinstalacji Ge Jb968bkbb Profile 30 Electric Convection Ran

Dzięki aktualizacji oprogramowania układowego możesz poprawićfunkcjonalność monitora fitness Jawbone Up i zawiera dodatkowe funkcje. Ulepszeniem może być na przykład dłuższy czas pracy baterii, który osiąga się poprzez optymalizację programowania oprogramowania układowego. Dlatego zaleca się sprawdzenie, czy dostępne jest nowsze oprogramowanie układowe dla urządzenia fitness Jawbone Up.

Jeśli dla oprogramowania Jawbone Up Fitness Tracker zostało dostarczone nowe oprogramowanie układowe, powiemy ci tutaj, jak przesłać i zainstalować tę aktualizację oprogramowania układowego.

Instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania sprzętowego Jawbone Up Fitness Tracker:

 1. Zainstaluj aktualizację oprogramowania układowego z Jawbone. Pobierz oprogramowanie z oficjalnej strony:
 • Aktualizator oprogramowania układowego dla systemu Windows
 • Aktualizator oprogramowania układowego dla komputerów Mac
 1. Po pobraniu oprogramowania uruchom je na swoim komputerze.
 2. Updater otwiera kreatora, który monituje o podłączenie monitora fitness Jawbone Up do komputera. Teraz podłącz swój monitor fitness.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby zaktualizować oprogramowanie układowe monitora fitness Jawbone Up. Połączenie internetowe jest konieczne, aby można było pobrać nowe oprogramowanie wewnętrzne.
 4. Gratulacje! Masz teraz zainstalowane najnowsze oprogramowanie układowe na monitorze fitness Jawbone Up i możesz teraz korzystać z nowych ulepszeń i funkcji.

  Ta licencja nie oznacza sprzedaży Instrukcji, a użytkownik nie zostaje właścicielem Instrukcji poprzez zakup jakiegokolwiek produktu, pobranie i/lub użytkowanie tej Instrukcji. Nikon zachowuje własność Instrukcji i wszystkich jej kopii oraz powiązanych praw własności intelektualnej i zastrzega wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone użytkownikowi zgodnie z niniejszą Umową. Niniejsza Umowa stanowi pełną i wyłączną umowę, ustną lub pisemną, zawartą pomiędzy użytkownikiem a Nikon.

  1. INSTRUKCJA

  Instrukcja jest przeznaczona dla klientów, którzy zakupili nasze produkty. Możemy nie być w stanie odpowiadać na zapytania od osób, które nie zakupiły naszych produktów. Proszę zwrócić uwagę, że instrukcja oraz dane kontaktowe w niej zawarte podlegają zmianie bez uprzedzenia.

  Instrukcja jest chroniona przez prawo autorskie Japonii oraz międzynarodowe prawa i traktaty dotyczące własności intelektualnej. Na każdej kopii należy odtworzyć uwagę dotyczącą praw autorskich Nikon oraz wszelkie inne informacje dotyczące własności, jakie znajdują się na oryginale.

  2. OGRANICZENIA

  Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy nie przewidują inaczej, użytkownikowi nie wolno tworzyć lub dystrybuować kopii Instrukcji pośród innych osób ani elektronicznie przesyłać Instrukcji z jednego komputera do innego komputera za pośrednictwem sieci. UŻYTKOWNIKOWI NIE WOLNO MODYFIKOWAĆ ANI USUWAĆ ŻADNYCH UWAG DOTYCZĄCYCH PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW TOWAROWYCH, ANI INNYCH UWAG DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRAW ZAWARTYCH W INSTRUKCJI. UŻYTKOWNIKOWI NIE WOLNO CEDOWAĆ ANI W INNY SPOSÓB PRZEKAZYWAĆ, ADAPTOWAĆ, TŁUMACZYĆ, WYNAJMOWAĆ, ODDAWAĆ W LEASING, WYPOŻYCZAĆ, ODSPRZEDAWAĆ, DYSTRYBUOWAĆ, PRZETWARZAĆ W SIECI ANI TWORZYĆ PRAC POCHODNYCH W OPARCIU O INSTRUKCJĘ LUB DOWOLNĄ JEJ CZĘŚĆ.

  3. OGRANICZONA GWARANCJA I OGRANICZENIE ZOBOWIĄZANIA

  W MAKSYMALNYM STOPNIU DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, INSTRUKCJA JEST PRZEKAZYWANA W „STANIE TAKIM, W JAKIM JEST”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI ANI RĘKOJMI, A FIRMA NIKON, JEJ PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, SPRZEDAWCY I PRZEDSTAWICIELE WYRAŹNIE UNIEWAŻNIAJĄ WSZELKIEGO RODZAJU GWARANCJE I RĘKOJMIE, WYRAŻONE LUB DOROZUMIANE, W TYM, W SZCZEGÓLNOŚCI, WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI PRAW AUTORSKICH. W MAKSYMALNYM STOPNIU DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, FIRMA NIKON, JEJ PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, SPRZEDAWCY I PRZEDSTAWICIELE NIE GWARANTUJĄ DZIAŁANIA INSTRUKCJI ANI PRZYDATNOŚCI REZULTATÓW UZYSKANYCH PRZY JEJ POMOCY, ANI TEGO, ŻE INSTRUKCJA SPEŁNI WYMOGI UŻYTKOWNIKA LUB JEJ UŻYTKOWANIE BĘDZIE NIEPRZERWANE, POZBAWIONE BŁĘDÓW LUB POZBAWIONE WIRUSÓW. W MAKSYMALNYM STOPNIU DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, FIRMA NIKON, JEJ PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, SPRZEDAWCY I PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA ŻADNE POŚREDNIE, WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE SZKODY, STRATY LUB KOSZTY WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW, ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ITP., WYNIKAJĄCE Z INSTRUKCJI, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY, NAWET JEŚLI FIRMA NIKON, JEJ PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, SPRZEDAWCY LUB PRZEDSTAWICIELE ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, STRAT LUB KOSZTÓW. NINIEJSZE OŚWIADCZENIE O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ TEJ UMOWY, A WSZELKIE UŻYTKOWANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST UPRAWNIONE JEDYNIE ZGODNIE Z JEGO POSTANOWIENIAMI.

  4. OGÓLNE

  Niniejsza Umowa podlega, jest interpretowana i podlega wykładni prawa Japonii z wyłączeniem jego przepisów prawa kolizyjnego. W przypadku wystąpienia sporu w odniesieniu do niniejszej Umowy, użytkownik niniejszym zgadza się na objęcie jurysdykcją Japonii i zrzeka się prawa do wnoszenia sprzeciwu w oparciu o argumentację, że takie forum jest niedogodne (zasada forum non conveniens). Ponadto użytkownik zgadza się na przekazywanie pism procesowych dotyczących jakichkolwiek postępowań prawnych wynikających z niniejszej Umowy pocztą zwykłą lub innymi sposobami doręczenia za poręczeniem dostępnymi komercyjnie w rozsądnym zakresie. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie z jakiejkolwiek przyczyny uznane za nieważne, pozostałe postanowienia nie zostaną unieważnione i pozostaną całkowicie wiążące. Niniejsza Umowa stanowi całość umowy i porozumienia między użytkownikiem a Nikon i zastępuje wszelkie inne umowy dotyczące przedmiotu tej Umowy. Fakt nieskorzystania przez jedną ze stron z możliwości wymagania pełnego przestrzegania dowolnego z postanowień Umowy lub skorzystania z dowolnych możliwości, praw lub środków prawnych w niej zawartych nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się możliwości skorzystania w przyszłości z takiego zapisu, postanowienia, opcji, prawa lub środków prawnych, a takie zapisy, postanowienia, opcje, prawa lub środki prawne pozostaną całkowicie wiążące. Nagłówki sekcji niniejszej Umowy zostały zamieszczone jedynie dla wygody i nie stanowią jej części ani nie wpływają w żaden sposób na znaczenie lub interpretację niniejszej Umowy. Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy w sposób wyraźny nie przewidują inaczej, postanowienia sekcji 3 i sekcji 4 wraz z wszelkimi postanowieniami, które w swoim wyraźnym brzmieniu mają zastosowanie do okresów po zakończeniu niniejszej Umowy, pozostają wiążące po rozwiązaniu niniejszej Umowy z dowolnej przyczyny.

  Instrukcje do produktów Nikon/ 2018/02/15/ Wer. 2. 0. 0

  Klucz sprzętowy otrzymany przy zakupie programu nie zawiera żadnych aktywacji. Praca z programem jest możliwa przez 60 dni. W tym czasie należy zarejestrować program i uzyskać kod aktywacji, który następnie należy wprowadzić do klucza. Od momentu wprowadzenia aktywacji możliwa jest praca z programem bez ograniczeń czasowych.

  Przy zmianie rocznikowej programu, niezbędna jest nowa aktywacja! Przykładowo z Mała Księgowość 2017 (MKP270) do Księgowości 2018 (MKP280) Natomiast w przypadku zmiany literowej, ponowna aktywacja nie jest wymagana.

  Aby otrzymać kod aktywacji, konieczne jest wysłanie do Symfonia sp. z o. o. karty rejestracyjnej, zawierającej wszystkie dane niezbędne do wydania kodu aktywacji, aby wygenerować i wysłać taką kartą, należy:

  Jeśli dopiero zaczynamy pracować z kluczem sprzętowym, bądź na komputerze nie ma zainstalowanego oprogramowania do klucza sprzętowego należy pobrać i zainstalować program:

  Serwer kluczy sprzętowych

  Dokumentacja do klucza sprzętowego

  1. Aby wygenerować kartę rejestracyjną, należy w menu start systemu Windows wpisać Programowanie oraz uruchomić aplikację Programowanie kluczy sprzętowych.
  Domyślna ścieżka do programowania kluczy sprzętowych (C:\Program Files (x86)\Symfonia\HK)

  2. Po uruchomieniu aplikacji widzimy programy które są aktywowane na kluczu, jeśli chcemy aktywować nowy program wybieramy przycisk Aktywuj.

   Jeśli po kliknięciu przycisku „Aktywuj” otrzymamy błąd – „(24) Błąd odczytu danych klucza” oznacza to że klucz sprzętowy nie jest wpięty do komputera przy którym się znajdujemy, jeśli jest – przepinamy w inny port USB

  3. Po kliknięciu przycisku Aktywuj pojawia się okno jak poniżej. W pierwsze pole podajemy numery seryjne od naszego programu, następnie wybieramy przycisk Generuj i na koniec Zarejestruj program.

  4. Na kolejnych stronach karty rejestracyjnej uzupełniamy informacje o firmie która zakupiła program zgodnie z danymi na fakturze zakupu.

  5. Po wypełnieniu karty rejestracyjnej, mamy do wyboru dwie możliwości:

  a. Jeśli na komputerze zainstalowany jest program do obsługi poczty mailowej – Wybieramy opcję Wyślij e-mail.

  b. Następnie pojawi się okno pytające o dostęp do poczty mailowej w którym wybieramy opcję Zezwalaj.

  Po kliknięciu zezwalaj, sprawdzamy naszą pocztę czy udało się wysłać maila z załącznikiem karta. xml na adres [email protected] jeśli nie, postępujemy jak w przypadku podpunktu b.

  c. Jeśli na komputerze nie mamy zainstalowanego programu do obsługi poczty mailowej, klikamy w ikonę „trzech kropek” 

  Następnie w oknie które się pojawi, wybieramy dogodną dla nas lokalizację do zapisania pliku.

  Jeśli aktywujemy kilka programów na raz, w przypadku zapisywania plików w tym samym miejscu – otrzymamy komunikat informujący o tym że plik już istnieje. Wystarczy że wybierzemy opcję „Podmień” Nazwa „karta. xml” nie może być modyfikowana, gdyż automat rejestracyjny po zmianie nazwy pliku może odrzucić kartę.

  Po wskazaniu miejsca, potwierdzamy przyciskiem Zapisz następnie logujemy się do naszej poczty. Piszemy nowego maila na adres [email protected] oraz dodajemy załącznik karta. xml z wybranego przez nas miejsca. Domyślnie zalecamy pulpit aby Państwo mieli jak najłatwiejszy dostęp. Temat i treść wiadomości może pozostać pusty, najważniejszy jest załącznik.

  W przypadku ponownej aktywacji tej samej wersji programu, kartę należy wysłać wraz z opisem sytuacji (dlaczego potrzebna jest ponowna aktywacja) na [email protected]

  6. Po 30-60 minutach od wysłania karty rejestracyjnej (w przypadku wysłania na [email protected] proces aktywacji trwa zazwyczaj do 2/3 dni) otrzymają Państwo kod aktywacji, należy go wprowadzić do Programowania kluczy sprzętowych aby aktywować program:

  a. Uruchamiamy programowanie kluczy sprzętowych (Domyślna ścieżka do programowania kluczy sprzętowych C:\Program Files (x86)\Symfonia\HK

  Po uruchomieniu aplikacji, wybieramy przycisk Aktywuj.

  c. Następnie podajemy raz jeszcze nasz numer seryjny, klikamy generuj oraz w 4 pole – wprowadzamy otrzymany drogą mailową kod aktywacji, potwierdzamy przyciskiem Aktywuj.

  d. Otrzymujemy komunikat Dane zostały zapisane – nasz program został prawidłowo aktywowany.

Procedury instalacji, użytkowania i dezinstalacji Ge Jb968bkbb Profile 30 Electric Convection Ran

Bezpośredni link do pobrania Procedury instalacji, użytkowania i dezinstalacji Ge Jb968bkbb Profile 30 Electric Convection Ran

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Procedury instalacji, użytkowania i dezinstalacji Ge Jb968bkbb Profile 30 Electric Convection Ran